Řád autoškoly

Všeobecné Obchodní Podmínky

Smlouva o poskytnutí výuky a výcviku mezi autoškolou AUTOŠKOLA HANA HEJLOVÁ (dále jen autoškola) a žadatelem o řidičské oprávnění (dále jen žadatel) se uzavírá dle zákona 40/1964 sb., občanského zákoníku a zákona 247/2000 sb., o získání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů.
Uzavřením smlouvy se rozumí osobní účast žadatele na zápisu do kurzu, na kterém autoškole předá podepsanou žádost o řidičské oprávnění, lékařem potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.
Autoškola se zavazuje na základě takto uzavřené smlouvy poskytnout žadateli teoretickou výuku a praktický výcvik k získání řidičského oprávnění a dále zajistit žadateli konání závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti. Průběh výuky, výcviku a zkoušky se řídí zákonem 247/2000 sb. ve znění pozdějších předpisů. Obsah výuky a výcviku se řídí prováděcí vyhláškou č.167/2002 Sb.(dále jen „vyhláška“).

Provozovatelka autoškoly přijme k výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění osobu, která podá písemnou žádost; pokud je žadatel mladší 18-ti let, musí být žádost doložena písemným souhlasem, tj podpisem jeho zákonného zástupce v žádosti o řidičské oprávnění ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny podle zvláštního zákona, přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců není nezpůsobilá k právním úkonům, je zdravotně způsobilá k řízení motorového vozidla podle zvláštního zákona, má trvalý pobyt na území České republiky nebo přechodný pobyt na území České republiky, který trvá alespoň 185 dní, pokud osoba neprokáže, že se na území České republiky připravuje na výkon povolání po dobu nejméně 6 měsíců, studuje na území české republiky či splní další podmínky, pokud je pro získání řidičského oprávnění vyžaduje zvláštní zákon. Není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel. Žadatel uzavřením smlouvy tzn. podáním řádně vyplněné přihlášky a složením 1. zálohy potvrzuje, že je srozuměn s obchodními podmínkami a školním řádem autoškoly.

V případě zrušení objednaného termínu z Vaší strany nás prosím informujte v pracovních dnech nejpozději 24 hodin předem. Termín, který nebude řádně dodržen, a nebudeme o něm informováni ve shora uvedené době, Vám propadá a v tomto případě účtujeme poplatek ve výši 300Kč/vyučovací hod., abychom alespoň částečně pokryli náklady, které nám v důsledku toho vzniknou.

Výše kurzovného pro jednotlivé druhy výuky výcviku je upravena platným ceníkem, umístěným na stránkách www.autoskolasumperk.cz
Při nástupu do kurzu je žadatel povinen složit zálohu na kurzovné ve výši 7000 Kč a to ve lhůtě 14 dní od odevzdání žádosti převodem na účet vedený u Fio banky a to na č. Účtu 2101133047/2010 s variabilním symbolem, který žadatel obdrží spolu s „průkazkou“. Záloha je součástí celkové ceny kurzu a slouží k potvrzení zájmu žadatele účastnit se výuky a výcviku a k hrazení fixních nákladů na výuku teoretických předmětů autoškoly. Okamžikem složení zálohy je žadateli závazně rezervováno místo v kurzu a vyhotovena tzv. „průkazka“, do které učitel zaznamenává účast na výcviku. Dokud nebude záloha uhrazena, není možné zahájit praktický výcvik ani teoretickou výuku!
Kurzovné je možné uhradit v plné výši nebo maximálně na tři splátky. Kurzovné lze uhradit pouze bezhotovostně vložením/převodem na výše uvedený účet autoškoly. Pro identifikaci platby žadatel uvede příjmení žáka a přidělený variabilní symbol.
Žadateli bude vždy umožněno absolvovat tolik praktických jízd, kolik jich bude mít aktuálně uhrazeno!
Kurzovné musí být v plné výši uhrazeno nejpozději 10 dní před závěrečnou zkouškou. Pokud nebude kurzovné uhrazeno, vyhrazuje si autoškola právo nepředvést žadatele k závěrečné zkoušce, a to do doby než žadatel splní své závazky vůči autoškole.

Odstoupení od smlouvy je možné ze strany žadatele i autoškoly. Oznámení o předčasném ukončení výcviku musí být druhé straně vždy předáno v písemné podobě nejlépe e-mailem. Odstoupení se považuje za právně účinné dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení od smlouvy.
V případě předčasného ukončení výcviku bude provedeno na základě předložených dokladů (průkazu žadatele) vyúčtování výcviku a výuky. Došlo-li při splácení kurzovného k přeplatku, autoškola jej žadateli vrátí převodem na účet a to nejpozději do 10 dnů od písemného odstoupení od smlouvy. Došlo-li k nedoplatku, je žadatel povinen kurzovné neprodleně doplatit.
Na požádání žadateli autoškola v termínu dle dohody, nejpozději však do 10 dnů, vystaví doklad o absolvované výuce a výcviku.

Autoškola si vyhrazuje právo nezahájit výcvik a nebo nepokračovat v již zahájeném výcviku, pokud žadatel pozbyl zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, byl mu vysloven správním orgánem a nebo soudem trest zákazu řízení motorových vozidel, během výcviku zvlášť hrubým způsobem opakovaně porušuje pokyny instruktora a tím ohrožuje bezpečnost silničního provozu, majetek autoškoly nebo život a zdraví ostatních účastníků silničního provozu, a nebo se opakovaně (nejméně 3 krát) bez řádné omluvy nedostavil na objednanou hodinu praktického výcviku nebo teoretické výuky.
Pokud bude žadateli vysloven zákaz řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, je povinen o tom neprodleně autoškolu informovat. V takovém případě se považuje výcvik za ukončený ze strany žadatele.

Žadatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.
Autoškole v případě předčasného ukončení výuky a výcviku ze strany žadatele vzniká nárok na uhrazení nákladů na provedenou výuku a výcvik.

Pokud uplynulo od poslední cvičné jízdy a nebo od ukončení teoretické výuky doba přesahující 3 měsíců, ve které si žadatel neobjednal žádnou cvičnou jízdu, a žadatel v této době nepožádal autoškolu o přerušení a nebo odklad dalšího výcviku, vyhrazuje si autoškola právo považovat takové jednání za zanechání studia.
Ukončení výcviku se provede podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany žadatele.
Pokud uplynula od poslední cvičné jízdy (CJ) doba přesahující 60 dní ( 60 dní je platnost nabízené služby za původních podmínek hrazené předem), a během 60 dní od objednání CJ nebylo písemně dohodnuto jinak, považují se zbylé CJ za zmařené a jejich úhrada za storno poplatek.

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Cvičná jízda trvá 45 min., v jeden den je možné absolvovat pouze 2 vyučovací hodiny a 2 cvičné hodiny.
Cvičné jízdy objednává žadatel vždy u instruktora nebo v učebně autoškoly. Termín jízdy je žadatel povinnen potvrdit ústně, nebo neprodleně písemnou formou, nejlépe SMS a je závazný.
Cvičnou jízdu, kterou má žadatel již objednanou a na kterou se nemůže dostavit, omlouvá nejpozději 24 hod. před smluveným termínem jízdy, a to telefonicky nebo pomocí SMS instruktorovi.
Smluvní pokuta za neomluvenou neúčast a nebo zmaření jízdy ze strany žadatele je uvedena v aktuálním platném ceníku uvedeném na webu www.autoskolasumperk.cz, slouží k pokrytí nákladů na ušlou mzdu instruktora, a je splatná před zahájením první následující lekce výcviku.
Žadatel je povinnen dostavit se na cvičnou jízdu včas. Pokud se instruktor a nebo žadatel nemohou např. kvůli dopravní situaci dostavit včas, informují se o tom vzájemně telefonicky, a to neprodleně jakmile tuto situaci zjistí.
Pokud se žadatel nedostaví na objednanou cvičnou jízdu bez omluvy, je instruktor povinen čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat žadatele telefonicky. Po překročení této doby se jízda považuje za zmařenou ze strany žadatele. Pokud se žadatel dostaví se zpožděním, je smluvená jízda pokrácena o dané zpoždění, pokud se žadatel a instruktor nedomluví jinak (záleží na časových možnostech instruktora).
Pokud se instruktor nedostaví na objednanou jízdu bez omluvy, je žadatel povinen čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat instruktora telefonicky. Pokud se žadateli nepodaří kontaktovat instruktora během 15 minut, považuje se jízda za zmařenou ze strany instruktora. Zmeškaný čas jízdy zaviněný instruktorem autoškoly bude nahrazen bezplatným prodloužením některé z následujících výcvikových lekcí nebo zařazením mimořádné náhradní lekce.
Žadatel se zavazuje, že se ke cvičné jízdě i závěrečné zkoušce dostaví ve stavu, kdy jeho způsobilost nebude dle platných právních norem vyloučena např. požitím alkoholu, návykové látky apod. V případě, že žadatel způsobí autoškole škodu ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla, nese plnou odpovědnost za její náhradu.
Žadatel o řidičské oprávnění je povinen dostavit se ke cvičné jízdě v pevné obuvi (je vyloučena obuv pásková a nebo s volnou patou).
V případě vzniku škody na majetku autoškoly si autoškola vyhrazuje právo vymáhat vzniklou škodu na žákovi, který tuto škodu způsobil, pokud nebude hrazena pojišťovnou z povinného, nebo havarijního pojištění.

K závěrečné zkoušce z odborné způsobilosti (dále jen zkouška) bude žadatel předveden nejdříve po splnění povinného rozsahu výuky a výcviku dle zákona 247/2000 sb. Termíny zkoušek jsou plánovány 1x do měsíce a to po dohodě autoškoly a městského úřadu Šumperk. Termíny zkoušek se žadatel o řidičské oprávnění dozví vždy s dostatečným časovým předstihem od provozovatele autoškoly.
V případě neúčasti žáka na domluvených závěrečných zkouškách je povinnen uhradit stornopoplatek dle platného ceníku zveřejněného na webových stránkách autoškoly.
Pokud se žadatel nemůže dostavit na objednaný termín zkoušky, omlouvá se nejpozději 7 dní před zahájením zkoušky, a to instruktorovi autoškoly pomocí e-mailu, SMS a nebo telefonicky.
Pokud se žák bez omluvy nedostaví na objednaný termín první zkoušky, nebo opakované zkoušky z praktické jízdy, nebo se dostaví bez potřebných dokladů, které předkládá ke kontrole zkušebnímu komisaři, případně s neplatnými dokumenty, zavazuje se uhradit autoškole smluvní pokutu ve výši 300Kč, která slouží k pokrytí ušlé mzdy instruktora a nákladů autoškoly na přípravu a organizaci zkoušek. Pokud k zmeškání zkoušky vedly zvlášť závažné důvody (zdravotní, rodinné atp.), může žák požádat vedení autoškoly o prominutí pokuty.
Autoškola si vyhrazuje právo nepředvést k opakované zkoušce žadatele, který se bez řádné omluvy nedostavil na předchozí zkoušku a neuhradil smluvní pokutu, a dále žadatele, jehož nedostatečná úroveň odborné způsobilosti vylučuje úspěšné složení zkoušky, a žadatel neučinil žádný krok ke zvýšení své odborné způsobilosti např. pokračovacím výcvikem nebo konzultací.

V cenách výcviku je zahrnuto zákonné a havarijní pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, se kterými je prováděn výcvik.

Žadatel souhlasí se správou, zpracováním a uchováním jeho osobních údajů a fotografií/videí autoškolou ve smyslu ustanovení §5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Správa a zpracování osobních údajů bude probíhat pro účely evidence absolventů autoškoly. Správa a zpracování osobních údajů budou probíhat v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu stanoveného v předchozí větě.
Tento souhlas žadatel uděluje na dobu uvedenou v SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, které podepisuje při zahájení kurzu. Zároveň potvrzuje správnost svých osobních údajů v žádosti o přijetí k výuce a výcviku.
Žadatel má povinnost oznámit nejpozději do 3 dnů jakoukoliv změnu osobních údajů, kontaktního telefonního čísla a emailové adresy potřebné ke komunikaci s autoškolou. Pokud tyto změny neohlásí včas, autoškola nenese odpovědnost za případná nedorozumění a z nich vzniklé náklady, které budou účtovány k tíži žadatele.
Pokud žadatel nesouhlasí s rozhodnutím provozovatele autoškoly, má právo absolvovat další výcvik a zkoušku ve kterékoli jiné autoškole v České republice. V takovém případě se výuka a výcvik ukončí podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany žadatele.

Lékařský posudek ke stažení ZDE

© Copyright 2024 Autoškola Hana Hejlová